ERDP-2014-02

Title: Biogeochemical nitrogen properties of forest soils in the Japanese archipelago

Authors: Rieko Urakawa, Nobuhito Ohte, Hideaki Shibata, Ryunosuke Tateno, Takuo Hishi, Keitaro Fukushima, Yoshiyuki Inagaki, Keizo Hirai, Tomoki Oda, Nobuhiro Oyanagi, Makoto Nakata, Hiroto Toda, Tanaka Kenta, Karibu Fukuzawa, Tsunehiro Watanabe, Naoko Tokuchi, Tatsuro Nakaji, Nobuko Saigusa, Yukio Yamao, Asami Nakanishi, Tsutomu Enoki, Shin Ugawa, Atsushi Hayakawa, Ayumi Kotani, Megumi Kuroiwa, Kazuo Isobe

 

Accession Number: ERDP-2014-02

Accepted: Oct 2014

Published on: Ecological Research 30: 1-2.

DOI: 10.1007/s11284-014-1212-8

 

Click to see Metadata.

Data files ware stored in JaLTER Database.

 

Update HIstory

2016-08: Updated to revision 2

2017-10: Updated to revision 3