ERDP-2018-05

Title: 8 million phenological and sky images from 29 ecosystems from the Arctic to the tropics: the Phenological Eyes Network

Authors: Shin Nagai, Tomoko Akitsu, Taku M Saitoh, Robert C Busey, Karibu Fukuzawa, Yoshiaki Honda, Tomoaki Ichie, Reiko Ide, Hiroki Ikawa, Akira Iwasaki, Koki Iwao, Koji Kajiwara, Sinkyu Kang, Yongwon Kim, Kho Lip Khoon, Alexander V Kononov, Yoshiko Kosugi, Takahisa Maeda, Wataru Mamiya, Masayuki Matsuoka, Trofim C Maximov, Annette Menzel, Tomoaki Miura, Toshie Mizunuma, Tomoki Morozumi, Takeshi Motohka, Hiroyuki Muraoka, Hirohiko Nagano, Taro Nakai, Tatsuro Nakaji, Hiroyuki Oguma, Takeshi Ohta, Keisuke Ono, Runi Anak Sylvester Pungga, Roman E Petrov, Rei Sakai, Christian Schunk, Seikoh Sekikawa, Ruslan Shakhmatov, Yowhan Son, Atsuko Sugimoto, Rikie Suzuki, Kentaro Takagi, Satoru Takanashi, Shunsuke Tei, Satoshi Tsuchida, Hirokazu Yamamoto, Eri Yamasaki, Megumi Yamashita, Tae Kyung Yoon, Toshiya Yoshida, Mitsunori Yoshimura, Shinpei Yoshitake, Matthew Wilkinson, Lisa Wingate, Kenlo Nishida Nasahara

 

Accession Number: ERDP-2018-05

Accepted: Jun. 2018

Published on: Ecological Research 33(6): 1091-1092

DOI: 10.1007/s11284-018-1633-x

 

Click to see Metadata.

The Data file is stored in JaLTER Database.