ERDP-2019-05

Title: Plant trait database for Cryptomeria japonica and Chamaecyparis obtusa (SugiHinoki DB)—their physiology, morphology, anatomy and biochemistry

Authors: Yoko Osone, Shoji Hashimoto, Tanaka Kenzo, Masatake, G. Araki, Yuta Inoue, Koji Shichi, Jumpei Toriyama, Naoyuki Yamashita, Kenji Tsuruta, Shigehiro Ishizuka, Junko Nagakura, Kyotaro Noguchi, Kenji Ono, Hisao Sakai, Yoshimi Sakai, Tetsuya Sano, Hidetoshi Shigenaga, Yoshinori Shinohara, Kenichi Yazaki

 

Accession Number: ERDP-2019-05

Accepted: Sep. 2019

Published on: TBA

DOI: TBA

 

Click to see Metadata.

The Data file is stored in JaLTER Database.